STAVEBNÍ INŽENÝRING

Stavební inženýring je technická doprovodná činnost ke každé stavební zakázce, která je nezbytná a pro laika zprvu neviditelná.

Stavební inženýring začíná projednáním a pomocí při zpracování stavebního záměru, zajištěním podmínek výstavby v dané lokalitě:

  • Určených státní správou
  • Vlastnickými vztahy
  • Vztahem k zemědělskému půdnímu fondu
  • Podmínkami a možnostmi pro napojení na infrastrukturu. (Správci jednotlivých sítí-elektrická energie, plyn, teplovod, kanalizace splašková ,kanalizace dešťová,vodovod, internet, kabelová TV, křížení a souběhy sítí ostatních správců sít, Radikomunikace, O2, Vodafon, drážní kabely a signalizace, Správa letišť, Vojenská ubytovací správa, dopravní signalizace, teplárenské společnosti, produktovody, ochranná pásma určená referáty životního prostředí, povodí, správců toků, povolení připojení a výjezdu na komunikaci)

Sled projektových a inženýrských prací se směřuje k:

  • Vypracování studie
  • Zajišťení podkladů pro zpracování dokumentece k územnímu rozhodnutí - DUR
  • Vypracování dokumentace pro stavební povolení - DSP
  • Vypracování zadávací dokumentace - ZD
  • Vypracování prováděcí dokumentace - DPS
  • Vypracování dokumentace skutečného provedení - DSPS

Pro všechny jednotlivé části projektování je nutná doprovodná inženýrská činnost od zajištění podkladů a vyjádření až po vydání jednotlivých stanovisek a souhlasů.Další inženýrská činnost je v průběhu stavby (uzavírky, zábory, plnění podmínek rozhodnutí - dálkový přenos dat PO) a dále pak po jejím dokončení (zkušební provoz, předepsaná měření-hluk, osvětlení, zastínění, prašnost, ...)

Zajišťujeme kompletní servis stavební zakázky, protože jen takto je náš zákazník plně spokojen.