PROJEKČNÍ PRÁCE

Projekční práce jsou přenesením duševní představy o dané stavbě do formy podle pravidel, která je čitelná a srozumitelná pro všechny, kteří se účastní na její realizaci.

Jednotlivé fáze projekčních prací jsou:

 • Studie
  • Studie slouží k přenesení představ o stavebním záměru do roviny, kdy projektant provede investora procesem návrhu stavby tak, aby investorovy představy byly v souznění s platnou legislativou a technickými předpisy. Dochází zde k ujasnění si myšlenek a výběru dispozičního a technického řešení, které bude dále rozpracováno pro jednotlivé stupně dokumentace.

 • Dokumentece k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení - DUR+DSP
  • Tato úroveň dokumentace slouží pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném řízení (nově od 1.1.2018). Účelem dokumentace je vzerubně popsat a nastínit tvarové, a technické řešení a doložit, že je vše v souladu s platnými právními předpisy a požadavky. Podle tohoto stupně dokumentace by se však stavět nemělo. Dokumentace slouží účelu podle svého názvu.

 • Zadávací dokumentace - ZD
  • Zadávací dokumentace obsahuje přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby. Zahrnuje nutnou projekční přípravu, výpisy hmot a prvků, slepý rozpočet, správu smluvních vztahů, ...

 • Dokumentace pro provádění stavby - DPS
  • Dokumentace provádění stavby je plná forma stavební dokumentace, která nedává prostor lidské tvořivosti. Všechny konstrukce jsou plně vyspecifikovány, popsány, nadimenzovány, obsahuje technické detaily všech klíčových spojů konstrukcí a vydefinovávé stavební materiály a technologie. Případně může obsahovat i technologické postupy pro nové technologie. Podle tohoto stupně dokumentace se doporučuje začít s výstavbou. V neposlední řadě tato dokumentace slouží jako zadávací a chrání tak investora před nekvalitně provedenou prací ze strany dodavatele.

 • Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS
  • Tato dokumentace slouží ke zdokumentování skutečného stavu na konci výstavby vlivem například technologických či investorských změn. Následně pak slouží ke kolaudaci objektu.

  Provádíme a zajišťujeme veškerou kompletní stavební dokumentaci i se spoluprací specialistů včetně autorizace.