DOZOROVÁNÍ STAVEB

Dozorování stavby je hlídání kvality,zpracování materiálů, kvantity a technologických postupů při zamezení vzniku vad, škod a nedodělků.

Povinnosti TDI ve výstavbě

 • Předáni staveniště zhotoviteli. 
 • Nejpozději ke dni předání staveniště, je TDI povinen předat zhotoviteli ucelenou projektovou dokumentaci v jednom paré, pro každou část díla, smlouvu o dílo uzavřenou investorem se zhotovitelem díla, včetně cenové nabídky zhotovitele díla a včetně územních a stavebních povolenía stanovisek dotčených orgánů.
 • Kontrola prováděni práci v souladu se schváleným projektem, smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla, dodržování podmínek a souladu se stavebním zákonem, včetně dodržováni obecných požadavků na výstavbu, sledováni postupu provádění stavby v souladu se stavebním povolením, závaznými stanovisky dotčených orgánůa podmínkami ostatních rozhodnuti správních orgánů.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti soupisu provedených prací a ostatních podkladů pro fakturaci zhotovitele a kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo.
 • Kontrola a odpovědnost za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 • Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor.
 • Kontrola a přejímaní dílčích prací včetně kontrol zakrývaných konstrukci.
 • Sledování předepsaných zkoušek a kvality prací.
 • Sledování a potvrzování předepsaných dokladů, zejména stavebního deníku.
 • Kontrola postupu prací v souladu s časovým plánem a smlouvami.
 • Průběžná příprava dokladů a podkladů pro předání převzetí stavby.
 • Účast při řízení o převzetí stavby.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby nebo při předání stavby. 
 • Příprava a kompletace dokladů pro vydáni kolaudačních souhlasů a účast při kolaudaci.
 • Kontrola vyklizeni staveniště po dokončení.
 • Svolávání a vedeni kontrolních dnů.
 • Průběžné informování investora o postupu prací.
 • TDI je povinen provádět pravidelnou kontrolu prováděných pracína všech částech díla v rozsahu cca2 pracovních dnův průběhu kalendářního týdne, tím není dotčena povinnost účasti na stavebních úkonech, ke kterým bude TDI přizván zhotovitelem díla, jako např. zakrývání konstrukcí, předání technických zařízení, splnění těchto povinností bude provedeno zápisem do stavebních deníků.
 • Vyhotovení žádostí o udělení kolaudačního souhlasu a jejich včasné podání.
 • TDI provádí kontrolu zpracování výkazu výměr dodatečných prací, nebo méně prací a jejich ocenění.

Technický dozor investora Vám zajistí klidný a hladký průběh výstavby bez technických a smluvních faulů.